המישמה

יסחי ,ימואל ןיבה קווישה םוחת ינושארמ דחא היה ןדייל לאוי
New Media -הו טנרטניאה ,ינורטקלאה רחסמה ,םוסרפה ,רוביצה
.ץראב

םידרשמ תללוכו ,קרוי וינב המקוה Leyden Communications
םוחתב םיתוריש ןתמל יארחא היה ןוגראה .1982 תנשב ,ריעב
תורבחהמ המכ רובע יקסע חותיפו םירצומ גותימ ,ל"ניבה קווישה
קלח איה לארשי Leyden Communications .םלועבו ץראב תולודגה
לאוי רבע ,1987 -ב .קרוי-וינב ןסיסבש ,ןדייל תורבחה תצובקמ
.לארשי תרושקת ןדייל תרבח תא םיקהו לארשיל ןדייל

ראותבו היגולוכיספו תונותעב B.A ראותב קיזחמה ,ןדייל רמ
קווישה םוחתב םיבר םיסרפל הכז ,םינומה תרושקתב רטסאמ
תא ליחתה ןדייל לאוי .ינורטקלאה רחסמהו םוסרפה ,ל"ניבה
.חלגתהל דמל םרט הברה ולש ל"ניבה קווישה תריירק
תלעפהל ןוישר לביקו םינחבמ רפסמ רבע הרשע-םיתש ליגב
לאוי עיגה ךכ .ב"הראב תילרדפה תרושקתה תושרמ ינבבוח וידר
לכמ םישנא םע ,סרומ-תססובמ םאו תילוק םא ,תימוי תרושקתל
SEO .םלועה

רחסמהו טנרטניאה םוחת תיזחב אצמנ ןדייל רמ ,םויכ
.םייתריציה תונויערה םוחתב ץולחל בשחנו ,ינורטקלאה
קפסל ןושארה ;תיטסינמוה הרטמל ילבולג רתא םיקהל ןושארה
עייסל ןושארה ;המחלמ תעב םיחרזאל טנרטניאל השיג יתוריש
ןושארהו ןושארה ילארשיה ינורטקלאה רחסמה לטרופ תא רוציל
.לארשי תלשממ שארל רתא םיקהל

טנרטניאה תשר ,ינורטקלאה רחסמה םוחת לש תיעוצקמה ותנבה
וקינעה ,ASP -הו WAP -ה םוחתל "Brick and Mortar" בולישו
םילודגה שופיחה יעונמב שופיח עוציב תעב ןושארה םוקמה תא ול
Yahoo ,AltaVista ,Copernic ,Lycos ,Google :םלועב
SEO .GoTo.com

ןאכ קרוי וינב שכרש םילכה םתוא תא חלצומ ןפואב םשיימ לאוי
םינוגרא רפסמ ףותישב יעוצקמ ןפואב ליעפ ןדייל רמ .ביבא לתב
ןיב רחסה ףקיה תבחרהו ,ןוכיתה חרזמב םולשה םודיק םתרטמש
.היתונכשל לארשי
עייס אוהו ,םוחתב תובר תעייסמ ןדייל רמ לש ותויעוצקמ
.דבע ןרובע תובר תורבח לש םיקסעה תבחרהב

ןיזגמב הרקוס ותדובעש ,ןטק אל יתוברת ןעוצקמ ,ןדייל רמ
ןהו םייטרפה ןה - םיתורישה ינתונל קפסמ ,Status -ו Time
םורדו ןופצ ,הפוריאב םיקוושל רישי רוביח - םייתלשממה
גציימ ןדייל רמ .קוחרה חרזמהו ןוכיתה חרזמה ,הקירמא
חרזמהו קוחרה חרזמה ,הפוריא ,הקירמא םורדו ןופצמ םינוגרא
.ימוקמה קושל עיגהל םהל עייסמו ,לארשיב ןוכיתה

םיללוכה ,םינווגמ הידמ ילכ לש הליעי הקפה ןיב חלצומ רוביח
רקחמ ,םישדח םירצומ חותיפ ,יקסע חותיפ ,ינורטקלא רחסמ
קוויש ,בוציעו הקיפרג ,תואנויער ,הידמ ןונכת ,םיקווש
בוציע ,םידחוימ םיעוריא ,תימלועהו תימוקמה ,תרושקתל
SEO .םיגולטקו טנרטניא קוויש ,יטנרטניא

הכז הל החלצההו ןדייל רמ לש תיעוצקמה תיקווישה ותלוכי
םינוגרא ללוכ ,לארשיב םיליבומה םינוגראהו תורבחהמ תוברמ
גורידל התכזש הרבחה ללוכ ,קטייה תורבח םג ומכ םייתלשממ
ןויצ ןדייל רמל םיקינעמ ,Dun & Bradstreet לצא רתויב הובגה
!98% לש

YNET

ALLMARKETING

HAAERTZ - THE MARKER